Ondernemen

Oprichting van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Per 1 oktober 2012 is het B.V.-recht ingrijpend gewijzigd met de komst van de zogeheten "Flex-B.V.". De kapitaalbescherming is vervallen zodat storting van een minimumkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig is. Ook kunt u naast gewone aandelen bijvoorbeeld kiezen voor aandelen met alleen een winst- of stemrecht. Bovendien kan bij de Flex-B.V. van de blokkeringsregeling bij overdracht van aandelen statutair worden afgeweken en is de regeling met betrekking tot "financial assistance" komen te vervallen. Het doel van de Flex-regelgeving is om het voor ondernemers eenvoudiger te maken om te kiezen voor de Flex-B.V. als rechtsvorm om hun onderneming uit te oefenen.

Wij kunnen u assisteren bij de oprichting van een B.V. in contanten, maar ook wanneer u een (onderdeel van) onderneming wilt inbrengen in de B.V. In overleg met u stellen wij graag de benodigde akte(n) op, zullen de inschrijving bij de Kamer van Koophandel verzorgen en het aandeelhoudersregister maken.


Uitgifte en de overdracht van aandelen.

In het geval u extra aandelen wilt uitgeven in uw B.V. of de aandelen in uw B.V. wilt leveren aan (een) nieuwe aandeelhouder(s), zal een notariële akte moeten worden opgesteld. Ons kantoor kan u hierbij behulpzaam zijn met het opstellen van de daartoe benodigde notariële akten en het bijwerken van het aandeelhoudersregister.


Wijzigen van statuten

Het wijzigen van statuten van een rechtspersoon zal met een notariële akte moeten worden geregeld. Er zijn verschillende redenen om de statuten van een B.V., N.V., stichting, vereniging of coöperatie te willen wijzigen.

Bijvoorbeeld bij een B.V. kan het de wens zijn om "oude" B.V. om te zetten naar een Flex-B.V., de nominale waarde van de aandelen te wijzigen in verband met een kapitaalsverminderingsprocedure of het doel/naam te wijzigen.

Voor een stichting kan het onder andere wenselijk zijn om de statuten "ANBI-proof" te maken. Mocht u twijfels hebben of uw stichting wel aan deze voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met ons kantoor voor een vrijblijvend advies.


Certificering en verpanding van aandelen.

Bij herstructureringen binnen een bedrijfsconcern of in het geval er een financiering plaatsvindt, kan u te maken krijgen met de certificering of verpanding van aandelen. Hiervoor dient de notaris te worden ingeschakeld. Ons kantoor kan u behulpzaam zijn met het opstellen van de daartoe benodigde notariële akten en het bijwerken van het aandeelhoudersregister.


Fusies en splitsingen van rechtspersonen.

Bij een juridische fusie wordt het vermogen van twee of meer rechtspersonen door een notariële akte van fusie samengevoegd tot één vermogen. Er is sprake van één of meer verdwijnende rechtspersonen en één verkrijgende rechtspersoon. Belangrijk is dat de rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon blijven bestaan en van rechtswege (“onder algemene titel”) geheel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Naast de mogelijkheid om te fuseren, bestaat ook de mogelijkheid om een rechtspersoon te splitsen. Bij de juridische splitsing is het zowel mogelijk dat de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan (de zogenaamde zuivere splitsing) als ook dat de splitsende rechtspersoon blijft voort- bestaan (de afsplitsing).

Aan een juridische fusie en splitsing kleven de nodige vormvoorschriften. Ons kantoor heeft ruim ervaring met fusies en splitsingen en kan u hiermee van dienst zijn.


Oprichting van een stichting of vereniging

Een stichting, en in een aantal gevallen een vereniging, zal bij notariële akte moeten worden opgericht. Voor een vereniging geldt dat, indien de vastlegging via de notaris plaatsvindt, de rechtsgevolgen anders zijn dan wanneer de vereniging niet bij notariële akte is opgericht.

Van groot belang is dat de statuten van de stichting of vereniging voldoen aan alle eisen die door de wet gesteld worden. Bijvoorbeeld een ANBI of sportvereniging zullen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De notaris kan u hierin adviseren.


Opstellen van overeenkomsten voor een vennootschap onder firma.

De vennootschap onder firma (v.o.f.) vereist een vennootschapsovereenkomst tussen de diverse vennoten. Het is belangrijk om de voorwaarden en afspraken binnen de v.o.f. goed te laten vastleggen, want het gaat vaak om serieuze geldbedragen en de vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk. Vraag hiervoor advies aan bij de notaris.Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.