Disciplines

WAWA icon familie

Familie & Vermogen

Relaties

Er zijn verschillende manieren waarop mensen hun relatie kunnen vormgeven. Dat geldt ook voor de juridische vorm van de relatie: het huwelijk; het geregistreerd partnerschap; samenwonen. Elke keuze brengt zijn eigen gevolgen met zich mee. Niet altijd is iedereen zich daar van bewust. Zolang alle partijen nog gelukkig met elkaar zijn, is er meestal geen enkel probleem. Toch kunnen zich in een relatie situaties voor doen, waar u in het dagelijks leven misschien liever niet aan denkt maar waarvan de nadelige gevolgen door tijdige afspraken kunnen worden beperkt.

Overlijden en erven

Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meer andere personen. Het erfrecht wijst aan wie dat zijn. Als u wilt dat uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk anders vererft dan volgens de wettelijke regels, is het nodig een testament te maken.

Schenkingen

U kunt verschillende redenen hebben om vermogen te willen schenken. Belastingbesparing kan een reden zijn om te willen schenken, maar ook de wens om met "warme hand" een bedrag te geven in plaats van na het overlijden. Door te schenken verkleint u uw erfenis.

Er zijn een aantal mogelijkheden om te schenken. U kunt schenken door het geld over te maken op de rekening van de begiftigde(n). De wet stelt geen eisen aan het contant schenken van geld, maar kunt u of wilt u het geld nog niet missen is een 'schenking op papier' een goed optie om over na te denken. In dat geval zal de schenking bij notariële akte moeten plaatsvinden en worden wel eisen gesteld aan de invulling van deze vorm van schenken. Ook indien u wenst dat de schenking voor de begiftigde privé is of bij de eenmalige verhoogde schenking voor de opleiding van een kind (tot 40 jaar) zal u de schenking in een notariële akte moeten vast laten leggen. Voorde fiscale aspecten van een schenking kunt u ook bij ons kantoor terecht.

WAWA icon wonen

Huis & Hypotheek

Koopovereenkomst

Tussen de koper en verkoper van een woning zal een schriftelijke overeenkomst (de koopovereenkomst) moeten worden afgesloten. In deze koopovereenkomst kunnen afspraken en voorwaarden worden vastgesteld. De koper krijgt na ondertekening van de koopovereenkomst nog drie werkdagen bedenktijd. Indien er geen sprake is van een particuliere koper of het onroerend goed dat gekocht wordt is geen woning kan de overeenkomst ook mondeling worden aangegaan.

Wanneer de koopovereenkomst niet door een makelaar wordt opgesteld kan de notaris ook een koopovereenkomst voor u opstellen.

Levering

Om het eigendom van een woning van de verkoper op de koper over te laten gaan is een leveringsakte nodig (ook wel transportakte genoemd). Dit is de akte waarmee de woning officieel aan u als koper wordt geleverd en dus ook op uw naam komt te staan. De leveringsakte wordt opgesteld door de notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst.

De notaris zal een aantal zaken controleren om er zeker van te zijn, dat de levering van de woning goed gaat verlopen. De controles die de notaris onder andere uitvoert zijn van wie is het eigendom van de woning, zijn er beslagen en/of hypotheken die nog op de woning rusten, is er aan alle wettelijke voorwaarden voldaan en staat het perceel en de woning goed beschreven.

De eigendomsoverdracht is afgerond wanneer de notaris een afschrift van de leveringsakte inschrijft bij het kadaster en de openbare registers, dan bent u officieel eigenaar van uw nieuwe woning. Vanaf dat moment mag de notaris ook de nog uit te betalen gelden die via de derdenrekening van de notaris lopen uitkeren.

Hypotheek

Indien u een geldlening aangaat om de aankoop van de woning te kunnen bekostigen, zal de geldverstrekker - zeker in het geval dat een bank, een pensioenfonds of een verzekeraar is – zekerheid willen krijgen. Dit zal in de vorm van een hypotheekakte zijn. De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat u (de hypotheekgever) een onroerende zaak (de woning) als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (de geldverstrekker) in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. Om de geldverstrekker te beschermen heeft deze het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen als u uw afspraken niet na kan komen.

De hypotheekakte wordt ook opgesteld door de notaris. Hij zal de hypotheekakte met u doornemen, daarna wordt deze door u, de geldverstrekker en de notaris ondertekend. Wanneer uw echtgenoot of geregistreerd partner het huis ook gaat bewonen, moet deze meetekenen voor de hypotheekvestiging.

Nadat de akte is besproken, goedgekeurd en getekend, zal deze worden ingeschreven in het kadaster, daarna staat de hypotheek officieel op uw naam.

Doorhaling

Zodra de geldlening waarvoor een hypotheek is gevestigd geheel is afgelost kan de inschrijving van de hypotheekakte in het kadaster worden doorgehaald. De notaris kan hiervoor zorgdragen.

WAWA icon ondernemen

Ondernemen

Oprichting van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Per 1 oktober 2012 is het B.V.-recht ingrijpend gewijzigd met de komst van de zogeheten "Flex-B.V.". De kapitaalbescherming is vervallen zodat storting van een minimumkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig is. Ook kunt u naast gewone aandelen bijvoorbeeld kiezen voor aandelen met alleen een winst- of stemrecht. Bovendien kan bij de Flex-B.V. van de blokkeringsregeling bij overdracht van aandelen statutair worden afgeweken en is de regeling met betrekking tot "financial assistance" komen te vervallen. Het doel van de Flex-regelgeving is om het voor ondernemers eenvoudiger te maken om te kiezen voor de Flex-B.V. als rechtsvorm om hun onderneming uit te oefenen.

Wij kunnen u assisteren bij de oprichting van een B.V. in contanten, maar ook wanneer u een (onderdeel van) onderneming wilt inbrengen in de B.V. In overleg met u stellen wij graag de benodigde akte(n) op, zullen de inschrijving bij de Kamer van Koophandel verzorgen en het aandeelhoudersregister maken.

Uitgifte en de overdracht van aandelen.

In het geval u extra aandelen wilt uitgeven in uw B.V. of de aandelen in uw B.V. wilt leveren aan (een) nieuwe aandeelhouder(s), zal een notariële akte moeten worden opgesteld. Ons kantoor kan u hierbij behulpzaam zijn met het opstellen van de daartoe benodigde notariële akten en het bijwerken van het aandeelhoudersregister.

Wijzigen van statuten

Het wijzigen van statuten van een rechtspersoon zal met een notariële akte moeten worden geregeld. Er zijn verschillende redenen om de statuten van een B.V., N.V., stichting, vereniging of coöperatie te willen wijzigen.

Bijvoorbeeld bij een B.V. kan het de wens zijn om "oude" B.V. om te zetten naar een Flex-B.V., de nominale waarde van de aandelen te wijzigen in verband met een kapitaalsverminderingsprocedure of het doel/naam te wijzigen.

Voor een stichting kan het onder andere wenselijk zijn om de statuten "ANBI-proof" te maken. Mocht u twijfels hebben of uw stichting wel aan deze voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met ons kantoor voor een vrijblijvend advies.

Certificering en verpanding van aandelen.

Bij herstructureringen binnen een bedrijfsconcern of in het geval er een financiering plaatsvindt, kan u te maken krijgen met de certificering of verpanding van aandelen. Hiervoor dient de notaris te worden ingeschakeld. Ons kantoor kan u behulpzaam zijn met het opstellen van de daartoe benodigde notariële akten en het bijwerken van het aandeelhoudersregister.

Fusies en splitsingen van rechtspersonen.

Bij een juridische fusie wordt het vermogen van twee of meer rechtspersonen door een notariële akte van fusie samengevoegd tot één vermogen. Er is sprake van één of meer verdwijnende rechtspersonen en één verkrijgende rechtspersoon. Belangrijk is dat de rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon blijven bestaan en van rechtswege (“onder algemene titel”) geheel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Naast de mogelijkheid om te fuseren, bestaat ook de mogelijkheid om een rechtspersoon te splitsen. Bij de juridische splitsing is het zowel mogelijk dat de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan (de zogenaamde zuivere splitsing) als ook dat de splitsende rechtspersoon blijft voort- bestaan (de afsplitsing).

Aan een juridische fusie en splitsing kleven de nodige vormvoorschriften. Ons kantoor heeft ruim ervaring met fusies en splitsingen en kan u hiermee van dienst zijn.

Oprichting van een stichting of vereniging

Een stichting, en in een aantal gevallen een vereniging, zal bij notariële akte moeten worden opgericht. Voor een vereniging geldt dat, indien de vastlegging via de notaris plaatsvindt, de rechtsgevolgen anders zijn dan wanneer de vereniging niet bij notariële akte is opgericht.

Van groot belang is dat de statuten van de stichting of vereniging voldoen aan alle eisen die door de wet gesteld worden. Bijvoorbeeld een ANBI of sportvereniging zullen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De notaris kan u hierin adviseren.

Opstellen van overeenkomsten voor een vennootschap onder firma.

De vennootschap onder firma (v.o.f.) vereist een vennootschapsovereenkomst tussen de diverse vennoten. Het is belangrijk om de voorwaarden en afspraken binnen de v.o.f. goed te laten vastleggen, want het gaat vaak om serieuze geldbedragen en de vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk. Vraag hiervoor advies aan bij de notaris.