Verklaring van erfrecht

Na een overlijden kan een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) kan de bank verlangen dat de erfgenamen eerst een verklaring van erfrecht overleggen.

Op het moment dat er een verklaring van erfrecht aan de bank is overlegd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening ten name van de overledene beschikken. Deze rekening wordt dan vaak "ervenrekening" genoemd. Ook een instanties kan om een verklaring van erfrecht vragen.

In de verklaring van erfrecht staat opgenomen op welke wijze de erfgenamen al dan niet willen aanvaarden (zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerpen). Alle erfgenamen krijgen een uitgebreide informatiebrief en een verklaring toegestuurd waarmee zij zuiver kunnen aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Deze verklaring dient te worden ondertekend op ons kantoor of bij een notaris naar keuze om de handtekening te legaliseren.

De kosten voor een verklaring van erfrecht zijn afhankelijk van een aantal factoren: hoeveel erfgenamen zijn er, is er een testament gemaakt, zijn er mensen bij betrokken wiens vermogen onder bewind is gesteld, wat rekent de betreffende gemeente voor het onderzoek naar de persoonsgegevens, wordt er beneficiair aanvaard of verworpen (in dat geval worden er namelijk griffierechten in rekening gebracht), zijn de erfgenamen makkelijk te vinden.

Vraag bij ons vooraf een offerte aan voor het opmaken van een verklaring van erfrecht.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.